Yhteisöpedagogit työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa

Humakissa on meneillään ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmien uudistustyö. Sen osana on toteutettu työmarkkina-analyysia valmistuneiden yhteisöpedagogien työelämään sijoittumisesta sekä tulevaisuuden toimintaympäristöistä ja osaamistarpeista. Nämä näkökulmat antavat suuntaviivoja siihen, miten koulutuksia tulisi kehittää palvelemaan tulevaisuuden työmarkkinoita mahdollisimman hyvin. 

Yhteisöpedagogit tyytyväisiä Humakista saamiinsa oppeihin 

Humakista valmistuneiden yhteisöpedagogien tämänhetkistä sijoittumista tarkasteltiin valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn sekä sitä täydentävien Tilastokeskuksen tilastojen avulla. Niistä saatavia tietoja yhdistettiin myös laadullisen työllistymisen näkökulmiin. Näiden aineistojen valossa Humakista valmistuneet yhteisöpedagogit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja kokevat sen antaneen hyvät valmiudet työelämään. Mitä enemmän aikaa valmistumisesta on kulunut, sitä todennäköisemmin yhteisöpedagogit työskentelevät sellaisessa tehtävässä, joka vastaa vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulutusta. Valmistuneet kuitenkin kokivat yleisesti, ettei yhteisöpedagogin tutkintoa tunneta vielä riittävän laajasti työmarkkinoilla. 

Humakista valmistuneiden yhteisöpedagogien mukaan tutkinto on melko laaja ja yleispätevä, minkä ansiosta työllistyminen hyvin monenlaisiin tehtäviin ja toimintaympäristöihin on mahdollista. Toisaalta sen vuoksi moni valmistunut koki haastavaksi tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan ja markkinoida sitä työnantajille, joille tutkinnon kompetenssit eivät kaikilta osin ole vielä tuttuja. Humakin yhteisöpedagogitutkinnon arvioitiin antaneen paljon sellaista osaamista, josta on hyötyä nykyisissä työtehtävissä. 

Tulevaisuuden tarpeet tapetille 

Toisena osana opetussuunnitelmien uudistustyötä pyrittiin luomaan katsaus tulevaisuuden toimintaympäristöihin ja osaamistarpeisiin. Tämä tehtiin työpajatyöskentelyssä kartoittamalla Humakin henkilöstön ja opiskelijoiden näkemyksiä. Lisäksi yhteisöpedagogeja työllistävien alojen asiantuntijoilta kerättiin haastatteluita ja heille organisoitiin eDelfoi-paneeleja, joissa kerättiin tietoa siitä, millaisina asiantuntijat näkevät tulevaisuuden toimintaympäristöt ja osaamistarpeet. 

Aineistojen valossa yhteisöpedagogien keskeisimpiä tulevaisuuden kompetensseja ovat vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot sekä viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen. Työelämän murroksen myötä myös joustavuus, muutoskyky, kriittisen ajattelun taidot sekä ennakointiosaaminen nousevat keskeisiksi yhteisöpedagogien tulevaisuuden osaamistarpeiksi. Yhteisöpedagogien toimintaympäristöihin tulevaisuudessa yhä enemmän vaikuttavina teemoina nähtiin puolestaan kestävä kehitys, monimuotoisuus sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden kysymykset. 

Teksti: Kristina Tilev

Last modified: 31.3.2022