Seikkailukasvatukseen erikoistuneiden yhteisöpedagogien osaaminen nyt ja tulevaisuudessa – havaintoja työelämäselvityksen tuloksista

Humakin opetussuunnitelmat uudistuvat vuonna 2023. Osana uudistuksen taustatyötä kokosimme työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, millaista osaamista seikkailukasvatukseen erikoistuvilta yhteisöpedagogeilta tämän päivän työelämässä tarvitaan ja millaisia uusia työtehtäviä alalle on mahdollisesti syntymässä tulevaisuudessa. Pyrimme myös selvittämään seikkailukasvatuksen parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ympäristökasvatuksesta, digitaalisten välineiden ja uuden teknologian hyödyntämisestä sekä kaupallisten luonto- ja elämyspalveluiden roolista tulevaisuudessa. 

Työkenttä laajenee 

Merkittävimmiksi tulevaisuuden ammattilaisten osaamisalueiksi nostettiin pedagoginen osaaminen, ohjaamisen osaaminen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Myös turvallisuusosaamista, joka sisältää psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden, mielen hyvinvoinnin tukemista sekä yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin vahvistamista pidettiin lähes yhtä tärkeinä osaamisalueina. Lisäksi yhteiskunnallisen osaamisen merkitys nostettiin melko korkealle. 
 
Vähemmän tärkeinä osaamisalueina paneelin vastaajat pitivät uuden teknologian sekä virtuaaliympäristöjen ja -alustojen hyödyntämisen osaamista. Teema herätti paljon keskustelua. Digitaalisten välineiden ja teknologian roolin vahvistumista pidettiin osin väistämättömänäkin kehityskulkuna, johon tulee sopeutua. Toisaalta toivottiin seikkailukasvatuksen toimivan jopa vastavoimana, joka tarjoaa edes hetkellisesti mahdollisuuden vapautua teknologiasta. 

Tulevaisuudessakin pedagoginen osaaminen on keskiössä 

Asiantuntijapaneelin tulosten pohjalta voidaan todeta, että seikkailukasvattajan osaamisen ydintä ovat pedagoginen osaaminen, aidot kohtaamiset aidoissa ympäristöissä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen sekä työskentely kasvun, kehityksen ja oppimisen parissa erilaisten lasten ja nuorten ryhmien kanssa. Seikkailukasvatuksen osaamisen soveltamiseen kaupallisten palveluiden parissa suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. Vastaajat nostivat esiin sekä riskejä että mahdollisuuksia. 

Alustavana yhteenvetona voidaankin todeta, että seikkailukasvatukseen painottuneen yhteisöpedagogikoulutuksen tulee jatkossakin valmentaa pedagogisia osaajia, joilla on vahvat taidot erilaisten ryhmien kanssa työskentelemiseksi sekä kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Teksti: Tero Lämsä & Anita Saaranen-Kauppinen

Last modified: 31.3.2022