Taiteen ja teknologian kertomaa tarinaa

Kulttuurituotanto

Oravinvuori: Näkymä järvimaisemaan kesällä.

Struve Experience luo uusia mahdollisuuksia kokea kulttuuriperintö elämyksellisesti 

Struven ketju ja Oravivuori ovat kiehtova palanen keskisuomalaista kulttuuriperintöä. Struven ketju on jo pitkään nähty merkityksellisenä kohteena alueen matkailun elävöittämisessä. Humakin hanke Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin keskittyi vuosina 2016–2020 tuotteistamaan alueen kulttuuriperintöä sekä luomaan kulttuuriperintöverkostoa. Struve Experience jatkaa tätä työtä vuosina 2021–2023 ja konkretisoi ideat taidetta ja teknologiaa yhdisteleviksi matkailutuotteiksi. Tuotannon näkökulmasta tämä tarkoittaa monialaista ja tiivistä tuotantoyhteistyötä matkailun, taiteen ja teknologian kumppaneiden kanssa. Alueellista merkityksellisyyttä vahvistetaan osallistamalla alueen yritykset, asukkaat ja sidosryhmät tuotteiden ideointiin, tuotteistamiseen ja markkinointiin. 

Oravinvuori: Näkymä järvimaisemaan kesällä.

Kulttuuriperintö eläväksi! 

Struve Experience -hankkeessa kaiken ytimenä on taide. Kimmoke taiteen hyödyntämiseen juontaa juurensa koronapandemiasta ja taiteilijoiden digiloikasta. Löytyisikö kulttuurimatkailun ja teknologian innovaatioista taiteilijoille uusia työllistymismahdollisuuksia? Digitaalisuuden hyötyjä on useita: sen myötä taiteilijat voivat saavuttaa uusia kohderyhmiä ja löytää erilaisia taiteen tekemisen ympäristöjä. Digitaalisuus taiteessa uudistaa myös sijainnin, paikan ja tilan käsitteitä: fyysisen tilan sijaan taidetta voi kokea tarinallisena ja yhteisöllisenä olotilana. Digitaalisuuden myötä taiteilijoiden roolit ja ansaintamallit ovat muutoksessa. Struve Experience pyrkii osaltaan avaamaan ja konkretisoimaan näitä mahdollisuuksia. 

Struve Experience -hankkeen tavoitteena on vaalia kulttuuriperintöä ja elävöittää sitä nykypäivän keinoin. Struven ketjun historia ja ketjun kautta saatu tieto koskettavat meistä jokaista, mutta vain harva ymmärtää niiden laajemman merkityksen. Taide ja teknologia antavat keinoja avata aihepiiriä ymmärrettävästi, kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. 

Taide ja teknologia avaimina elämykselliseen ja saavutettavaan kokemukseen 

Taiteen ja teknologian yhdistämiseen kytkeytyy jännitteitä ja reunaehtoja. Teknologian tehtävänä on tuoda lisäarvoa toteutukselle sen sijaan, että se olisi itseisarvo tekemiselle. Lähtökohtana on siis taide, Struve Experiencen tapauksessa Struven tarina ja historia, jota yhdistellään luovasti luontokohteen erityispiirteisiin, teknologiaan ja elämyksellisiin aistikokemuksiin. 

Vaikka taide ja hankkeeseen mukaan tulevien taiteilijoiden visiot ohjaavat sisältöjen muotoutumista, muutamat reunaehdot ohjaavat itse tekemistä. Sellaisia ovat esimerkiksi saavutettavuusvaatimukset: markkinoitavien palvelujen tulee olla saavutettavia. Osaltaan saavutettavuushaastetta ratkotaan toteuttamalla Oravivuorella koettavan AR-toteutuksen lisäksi esteetön, etänä koettava virtuaalitoteutus. Saavutettavuuden dilemmaa tutkitaan lisäksi subjektiiviseen aistikokemukseen pohjautuvilla kokeiluilla. 

Taidelähtöisillä sisällöillä ja menetelmillä voimme kuvittaa, sanoittaa, elävöittää ja äänellistää tulevien aikojen kokemuksia ja tulevaisuuden yhteiskuntaa. Saman taidelähtökohdan kautta voimme herättää eloon kulttuuriperinnön aikojen takaa ja maalata historian kuvaa käsin kosketeltavaksi, elämykselliseksi kokemukseksi. 

Teksti: Johanna Muhonen

Logot: Struve, Humak ja OKM.

Last modified: 30.3.2022