Kulttuurituottajat työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa

Kulttuurituotanto

Humakissa on meneillään ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmien uudistustyö. Sen osana on toteutettu työmarkkina-analyysia valmistuneiden kulttuurituottajien työelämään sijoittumisesta sekä tulevaisuuden toimintaympäristöistä ja osaamistarpeista. Nämä näkökulmat antavat suuntaviivoja siihen, miten koulutusta tulisi kehittää palvelemaan tulevaisuuden työmarkkinoita mahdollisimman hyvin. 

Kulttuurituottajilla hyvät geneeriset taidot työelämässä 

Humakista valmistuneiden kulttuurituottajien tämänhetkistä sijoittumista tarkasteltiin valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn sekä sitä täydentävien Tilastokeskuksen tilastojen avulla. Niistä saatavia tietoja yhdistettiin myös laadullisen työllistymisen näkökulmiin. Näiden aineistojen valossa Humakista valmistuneet kulttuurituottajat ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja kokevat sen antaneen hyvät valmiudet työelämään. Tutkinnon myös nähtiin olevan arvostettu ja hyvin tunnettu työnantajien keskuudessa. Valmistuneet pääsevät melko nopeasti ja jouhevasti kiinni oman alansa töihin. Väylän siihen tarjoaa varsin monelle harjoittelu. Mitä enemmän aikaa valmistumisesta kuluu, sitä todennäköisemmin työskennellään sellaisessa tehtävässä, joka vastaa vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulutusta. 

Humakista valmistuneet kulttuurituottajat mielsivät tutkintonsa melko geneeriseksi, kun taas työelämässä koettiin vaadittavan vähintään yhtä paljon niin sanottuja alakohtaisia taitoja. Valmistuneet kokivat pystyneensä hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaansa osaamista nykyisissä työtehtävissään melko hyvin. Kulttuurituottajat näyttävätkin työllistyvän hyvin sellaisiin oman alansa tehtäviin, joissa ammattikorkeakoulutuksesta on hyötyä tai joissa se on jopa edellytyksenä. 

Tulevaisuudessa uudenlaisia osaamisvaatimuksia 

Toisena osana opetussuunnitelmien uudistustyötä pyrittiin luomaan katsaus tulevaisuuden toimintaympäristöihin ja osaamistarpeisiin. Tämä tehtiin työpajatyöskentelyssä kartoittamalla Humakin henkilöstön ja opiskelijoiden näkemyksiä. Lisäksi kulttuurituotannon alan asiantuntijoita haastateltiin ja heille organisoitiin työelämäpaneeleja, joissa kerättiin tietoa siitä, millaisina asiantuntijat näkevät tulevaisuuden toimintaympäristöt ja osaamistarpeet. 

Näiden aineistojen valossa kulttuurituotannon toimintaympäristöihin keskeisimmin vaikuttavia muutosvoimia ovat ammatti- ja organisaatiorajat ylittävä, moniammatillinen ja verkostomainen työskentelyote sekä tekniikan ja digitalisaation kehittyminen. Myös ikääntyvän väestön ja heidän tarpeidensa keskeisyys kulttuurituottajien tulevaisuuden toimintaympäristöissä, rahoituslähteiden ja -käytäntöjen jatkuva muuttuminen sekä kulttuurialan tapahtumatoiminnan teollistuminen nousivat esiin alaan vaikuttavina kehityslinjoina. 

Nämä muutokset asettavat uudenlaisia osaamisvaatimuksia myös tulevaisuuden kulttuurituottajille. Tulevaisuuden kulttuurituotannon ammattilaiselta vaaditaan ennen kaikkea monipuolisuutta – on oltava innovatiivisuutta, valmiutta ja rohkeutta muuttaa ja uudistaa toimintaa sekä uskallusta päästää irti menneistä ja ajatella tulevaisuuslähtöisesti. 

Teksti: Kristina Tilev

Last modified: 30.3.2022