Pedagogista kehittämistä ja palveluntuottajien osaamisen vahvistamista – kansainvälisen seikkailukasvatuksen tutkinnon opinnäytetöiden satoa

Vuonna 2018 käynnistetyn kansainvälisen, seikkailukasvatukseen painottuvan yhteisöpedagogitutkinnon (Adventure and Outdoor Education, Community Educator, Bachelor of Humanities) ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista suurin osa valmistui vuonna 2021. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijat tekevät työelämälähtöisen, tutkimukselliseen kehittämiseen perustuvan opinnäytetyön. 

Henkilöt istuvat pellolla retkellä.
Aidoissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen ja reflektio ovat tärkeitä seikkailukasvatuksen elementtejä. Kuva: Rupak Maharjan. 

Pedagogista kehittämistä varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä 

Varhaiskasvatuksessa on pitkät perinteet lähiympäristön ja lähiluonnon hyödyntämisestä oppimisympäristöinä. Pedagogista toimintaa päiväkodeissa ohjaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (VASU). 

Yhden opinnäytetyön (Hakanpää 2021) tuloksena valmistuikin seikkailukasvatuksellinen menetelmäopas, joka sisältää VASUn pedagogisten kokonaisuuksien alle ryhmiteltyjä aktiviteetteja. Toisessa opinnäytetyössä taas Pirjamo (2021) pyrki kehittämään seikkailukasvatusta pedagogisena lähestymistapana esiopettajan työssä sekä määrittelemään seikkailupedagogiikan elementtejä. 

Nuorisotyössä ja nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa on viime vuosina etsitty keinoja vastata nuorten kokemaan ilmasto- ja ympäristöhuoleen. Seikkailu- ja ympäristökasvatus liittyvät luontevasti toisiinsa, ja eräässä opinnäytetyössä (Kulovesi 2020) onkin kehitetty ympäristökasvatusta ja seikkailukasvatusta yhdistävää ohjelmaa nuorille.  

Uusi normaali muokkaa asiakkaiden tarpeita ja synnyttää uusia palveluita 

Luonto-, elämys-, seikkailu- ja hyvinvointialan palveluiden tuottajat tarvitsevat konkreettisia välineitä ja osaamista toimintaympäristön muutoksiin liittyviin haasteisiin. 

Opinnäytetöissä on selvitetty ja kehitetty niin ohjattuihin kuin omatoimisiin luonto- ja eräretkiin sekä erilaisissa olosuhteissa liikkumiseen ja harrastamiseen liittyviä turvallisuusaspekteja (Thompson 2021). Yksi kehittyvä teema on lumiturvallisuus. Sitä on lähestytty opinnäytetöissä tuottamalla ymmärrystä lumivyöryistä ja niihin liittyvästä riskien arvioinnista ja päätöksenteosta sekä kehittämällä lumi- ja talviturvallisuustuotteita (Homanen 2021; Korhonen 2021). Vähä-Karvian (2021) työssä taas kehitettiin tilaajalle uusi vaellustuote, mihin sisältyi myös asiakasviestinnän ja toiminnan arvioinnin menetelmien kehittäminen. 

Luonto-, elämys- ja seikkailupalveluihin liittyy usein myös ihmisten halu oppia ja kehittyä. Tähän tarvitaan pedagogista osaamista, johon puolestaan pureuduttiin reflektion hyödyntämistä ja merkitystä ulkoilmatoiminnassa tarkastelleessa opinnäytetyössä (Ter Horst 2021). 

Teksti: Tero Lämsä & Anita Saaranen-Kauppinen

Last modified: 31.3.2022