Muutosturvavalmennus – tarinallisuuden ja vertaisryhmätyöskentelyn avulla kohti uutta ammatillista identiteettiä

”Megatrendeihin” kuuluvien ilmiöiden – kaupungistumisen, digitalisoitumisen, globalisaation eri muodoissaan, väestörakenteen muutoksen ja ilmastonmuutoksen – sekä perinteisten yhteiselämää jäsentävien instituutioiden purkautumisen sanotaan muuttavan perusteellisesti työelämää ja työn tekemisen tapoja. Yksilöt joutuvat työurallaan kohtaamaan varsin heikosti ennakoitavissa olevia, suurestikin heidän oman elämänsä suuntaa muuttavia tapahtumia. 

Valmennusta työuran muutoksiin 

Humakissa on kehitetty erityisesti irtisanomisuhan alaisille ja jo irtisanotuille verkossa tapahtuva muutosturvavalmennus uuden työuran rakentamiseksi. Valmennus on mahdollista räätälöidä myös lomautetuille. Koska irtisanotuksi tulemisen kokemus voi kyseenalaistaa koko yksilön ammatillisen identiteetin, valmennuksella pyritään ammatillisen identiteetin uudelleen rakentumiseen, avautuvien mahdollisuuksien huomaamiseen ja itsetunnon vahvistumiseen hyödyntämällä narratiivisia menetelmiä vertaisryhmässä. 

Narratiivisessa menetelmässä ihminen kertoo ja rakentaa itsestään ja omasta työstään omaa sisäistä tarinaansa. Valmennuksen aikana osallistujat työstävät omaa tarinaansa kohti hyvää, esimerkiksi työllistymiseen tai uuden ammatin opiskeluun johtavaa, tarinaa. Valmennuksessa osallistujat pohtivat itsekseen ja yhdessä irtisanotuksi tulemisen kokemustaan, työuraansa, työhistoriaansa, suhdettaan työhön ja mahdollisia työuransa tulevaisuuskuvia työstämällä omaa työelämätarinaansa. 

Webinaareja ja vertaistukea 

Muutosturvavalmennuksen aikana tapahtuvaa ammatillisen identiteetin vahvistumista ja rakentumista sekä uusien työmahdollisuuksien kartoittamista tukevat Humakin kokeneet työyhteisön kouluttajat, mutta merkittävässä roolissa ovat myös vertaistuki ja muutosturvavalmennuskurssille osallistuvien kokemuksista oppiminen. 

Muutosturvavalmennuskurssi muodostuu viidestä kahden tunnin webinaarista kuukauden aikana. Webinaarit sisältävät teoriatietoa työelämän muutoksesta luentojen muodossa sekä runsaasti työskentelyä pienryhmissä, joissa reflektoidaan kokemuksia irtisanomisesta, työttömyydestä tai työurien taitekohdista. Webinaarien välillä osallistujat tekevät omaan työelämätarinaansa liittyviä tehtäviä. Lopuksi pohditaan yhdessä työelämätarinoiden uutta suuntaa ja omaa toimijuutta tulevaisuudessa sekä tehdään suunnitelma oman osaamisen kasvattamisesta ja kehittämisestä. 

Tällä hetkellä muutosturvavalmennukseen on osallistunut pilottiryhmä. Saatua palautetta analysoidaan, ja muutosturvavalmennusta kehitetään palautteen perusteella. 

Teksti: Anu Järvensivu ja Juha Niiranen 

Last modified: 31.3.2022