TKI-toiminnalla kohti kestävämpää maailmaa ja yhteiskuntaa

Humak

Negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseen kädenjälkeen 

Kaiken muun tapaan myös TKI-toiminnalla on maailmamme tasapainoon vaikuttavat negatiivinen jalanjälki ja positiivinen kädenjälki. Kaikki toiminta on kuluttavaa ja tuottaa negatiivista jalanjälkeä, mutta TKI-toiminnalla on mahdollisuus laajimpaan mahdolliseen kädenjälkeen: se tuottaa uusia ratkaisuja, joilla voidaan ratkaista niin biosfäärin kuin ihmisenkin ongelmia, kestävästi ja kestävyyttä lisäten. Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti mukana tässä työssä. 

Jalanjäljen pienentämiseksi olemme osallistuneet aktiivisesti Arenen toimeksiannosta kehitettävän TKI-toiminnan kestävyys- ja vastuullisuusmittariston ja sitä hyödyntävän työkalun kehittämiseen. Työkalun lähtökohtana on laatia mitattava kriteeristö, jolla jokaisen TKI-hankkeen toimintaa voidaan tarkastella kestävän kehityksen näkökulmasta jo hakuvaiheessa. Sillä voidaan myös ohjata TKI-työtä kohti entistä kestävämpiä toimintatapoja. 

TKI-toiminta hakee ratkaisuja 

TKI-toiminnassa kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jokaisessa toteutettavassa hankkeessa huomioidaan niin ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin kestävyys. TKI-toiminnan tulee noudattaa kestävän kehityksen kaikkia periaatteita. 

TKI-toiminta myös tuottaa ratkaisuja kestävyyden lisäämiseksi. Osa hankkeista kehittää suoraan kestävyyden periaatteille pohjautuvia ratkaisuja. Jatkossa tämä tulee koskemaan yhä useampia TKI-hankkeistamme. Tähän kädenjälkeen liittyy myös viestintä. Sen tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Meidän pitää näyttää, että toimimme kuten opetamme. Toisaalta meidän tulee kyetä tuomaan esille toimintamme vaikuttavuus. Meidän ei tule kertoa uutisia vaan olla uutinen. Lisäksi meidän tulee kyetä viemään kehittämämme hyvät käytännöt osaksi laajempaa käyttöä. Kehitetyt ratkaisut eivät ole merkittäviä, jos niitä ei muuteta toiminnaksi myös TKI-hankkeiden ulkopuolella. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen hankkeista voi nostaa esimerkeiksi uhanalaisten eläinten suojeluun tähtäävän Beetles LIFE -hankkeen, sosiaaliseen kestävyyteen liittyvän Ydinasia-hankkeen sekä kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen tähtäävän Digitaaliset kaksoset -hankkeen. 

Inhimillisempää ja kestävää maailmaa rakentava ammattikorkeakoulu 

Humanistinen ammattikorkeakoulu kehittää kestävän kasvun tavoitteiden mukaisesti niin ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin kestävää kasvua. Työtä tehdään sekä kulkemalla kohti mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa TKI-toimintaa että tekemällä TKI-työllä mahdollisiksi niitä ratkaisuja, joilla tulevaisuuden yhteiskunta on entistä kestävämpi. Haluamme olla osa vihreää siirtymää, joka huomioi talouden rakennemuutoksen kohti kestävyyttä, pyrkii toiminnassaan hiilineutraaliuteen sekä tukee hyvinvointia ja ekologisesti kestävämpää maailmaa ja yhteiskuntaa. Humanistinen ammattikorkeakoulu tekee kaikkia tehtäviään vahvojen arvojensa pohjalta. Kestävä kehitys on keskeinen osa arvojamme, joita haluamme edistää myös tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta. 

Teksti: Timo Parkkola

Last modified: 30.3.2022